Adatkezelési irányelvek

Az Általános Szerződés Feltételekben foglaltak kiegészítéseként a Raklapemelő Kft. (cím: 2340 Kiskunlacháza, Kert utca 25.) mint adatkezelő az adatkezeléssel kapcsolatban az alábbi további tájékoztatást adja:

A kezelt adatok köre: azonosítószám, e-mail cím, név, telefonszám, (mobil telefonszám), lakcím, bankkártya adatok, bankszámlaszám, vásárolt termékek (és azok vételára).

A Raklapemelő Kft. az adatokat nem adja át harmadik személyeknek, kivéve az adásvételi szerződés teljesítéséhez szükséges szolgáltatást biztosító szerződéses partnereit, így az online értékesítési weboldal működtetetését, a kártyás fizetés lebonyolítását, termékek szállítását stb.

A személyes adatok kezelésének jogalapja szerződés teljesítése, valamint jogszabályi kötelezettség teljesítése. Amennyiben a Vásárló nem adja meg a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges adatait, úgy az online adásvétel nem teljesíthető.

A Vevőnek joga van kifogást emelni az adatkezelés ellen azáltal, hogy kapcsolatba léphet az adatkezelővel az alábbi elérhetőségeken. A Vásárló bármikor jogosult a hozzájárulást visszavonni, de e hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájárulás visszavonása előtti időszak adatkezelésének jogszerűségét.

Az adatkezelés időtartama: az adásvételi szerződés teljesítéséhez szükséges időtartam és a törvény által előírt időtartam (számlák esetében 8 év). A Raklapemelő Kft. igénybe veheti  adatfeldolgozó segítségét. Az érintett kérésére az adatkezelő tájékoztatást nyújt a rá vonatkozó adatokról, ideértve azokat is, amelyeket az adatfeldolgozó az adatkezelő nevében vagy értesítése szerint kezel, továbbá  azokról a forrásokról, ahonnan az adatokat  valamint az adatkezelés céljáról, okáról és időtartamáról. Vásárlók, mint érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogai:

A Vásárlónak joga van ahhoz, hogy adataihoz hozzáférhessen, joga van adatai helyesbítéséhez vagy törléshez, joga van arra, hogy korlátozza az adatkezelést, illetve megilleti az adathordozhatósághoz való jog, illetve tiltakozhat az adatkezelés ellen. Ezen jogok írásban gyakorolhatók, levelet küldhet a Raklapemelő Kft. címére (2340 Kiskunlacháza, Kert utca 25) vagy e-mail küldhető az alábbi címre: matokft@gmail.com címen.

A tájékoztatás ingyenes.

Az Raklapemelő Kft. az érintett adatkezelésre vonatkozó megkeresésére a legrövidebb időn, de legfeljebb 30 napon belül köteles közérthető formában reagálni – az érintett kérésének elutasítása esetén indoklással ellátni válaszát. Amennyiben az érintett a Raklapemelő Kft. által meghozott döntéssel vagy végrehajtott intézkedéssel nem ért egyet, a döntés vagy intézkedés ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat. Az érintett tájékoztatását az adatkezelő csak törvényben meghatározott esetekben tagadhatja meg. A tájékoztatás megtagadása esetén a Raklapemelő Kft. közli az érintettel, hogy a felvilágosítás megtagadására a törvény mely rendelkezése alapján került sor.

Panasz, jogorvoslat

A Hatóságnál (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) ; székhely: 1055 Budapest Falk Miksa 9-11 postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9., telefon: +36 (1) 391- 1400., ügyfélszolgálat@naih.hu ),  bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet.

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt köteles megtéríteni. Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért is. Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott. Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet.

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését az adatfelvételénél jelzett módon.

Az érintett kérelmére a Raklapemelő Kft. mint adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be.
Egyéb esetekben a Raklapemelő Kft. költségtérítést állapít meg.

A Raklapemelő Kft. a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.